1. หน้าแรก
  2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ

ที่สถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนตั้งแต่นักเรียนอดีตไปจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่คาดหวังจะเป็นนักเรียนหรือผู้สมัคร (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “นักเรียน”) ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูล กรรมการและคณาจารย์จะพยายามใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมตามนโยบาย

เกี่ยวกับคำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ที่สถาบันข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนคือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลโดยเฉพาะตามชื่อ วันเกิด และคำอธิบายอื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อมูล

เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น สถาบันอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้เว็บไซต์นี้ตามขอบเขตที่จำเป็น ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจะต้องไม่เกินขีดจำกัดสำหรับบรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรวบรวมจะต้องกระทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม
เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ สถาบันจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้ (เช่น ชื่อของผู้ใช้ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) เว้นแต่ผู้ใช้จะให้ข้อมูลไว้ นอกจากนี้สถาบันอาจแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลแก่ผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน การส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ และเอกสารทางไปรษณีย์เมื่อผู้ใช้มีการร้องขอ ซึ่งหากผู้ใช้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถรับข้อมูลและบริการจากเว็บไซต์นี้ได้

เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้ไว้เพื่อการศึกษา การวิจัย และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หากวัตถุประสงค์การใช้งานมีการเปลี่ยนแปลง สถาบันจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและต้องได้รับความยินยอมจากทุกคน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

สถาบันจะร่วมกันใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับสถาบันหรือบริษัทอื่น ๆ ในเครือของสถาบันดังต่อไปนี้

  • สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ
  • สถาบันการศึกษาโยชิโอกะ สถาบันภาษาต่างประเทศเซนดากายะ
  • สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะในสังกัดสถาบันวิจัยการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ
  • SJI Co., Ltd. (หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น)

เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันมุ่งมั่นที่จะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย การปลอมแปลง และการบุกรุกข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ

เกี่ยวกับการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันมีผู้ดูแลระบบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการยอมรับในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่จะมีสถานการณ์พิเศษจะใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น สัญญาเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลใหม่

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ 3

สถาบันจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สาม (ไม่รวมพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ดูแลระบบจากภายนอก) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ สถาบันอาจพิจารณาตามสมควรว่าข้อมูลส่วนไหนของผู้ใช้ที่อาจถูกเปิดเผยต่อองค์กรภายนอก

  • เมื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับ
  • เมื่อจำเป็นสำหรับการปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และอาจเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ทุกคน
  • ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนด และหากได้รับความยินยอมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานข้างต้นอาจถูกกระทบกระเทือน

เมื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สามเนื่องจากการจ้างภายนอกหรือความต้องการอื่น ๆ สถาบันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นและเหมาะสมตามสัญญา จะใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหลและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันจะตอบรับคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแก้ไข ระงับการใช้งาน อื่น ๆ ที่ให้ไว้โดยทันทีตามกฎหมายและข้อบังคับ

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เซนดากายะ

© 2023 Sendagaya Japanese Institute Group

Tel:03-5337-7001 Fax:03-5332-6696
วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

กลุ่มสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเซนดากายะ


หลักสูตร
เหตุผลที่เลือกเรียน
เซนดากายะ
การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
แนะแนวเข้าศึกษา
เกี่ยวกับกลุ่มสถาบัน
เซนดากายะ

Tel:03-5337-7001

FAX:03-5332-6696

วันธรรมดา 8:30 น. – 17:30 น.(เวลาญี่ปุ่น)

Copyright © SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE GROUP. All rights reserved.