1. Trang chủ
  2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Tập đoàn nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya

Tập đoàn nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya xử lý thông tin cá nhân của học sinh hiện tại cũng như đã tốt nghiệp, học sinh đang làm hồ sơ nhập học tại trường toàn bộ tuân theo đúng quy định của Luật bảo mật thông tin cá nhân. Chủ tịch và toàn bộ nhân viên Trường vẫn đang thực hiện đúng như quy định của Luật.

Định nghĩa về thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin đủ để xác định chính xác danh tính một cá nhân, bao gồm thông tin sau đây: họ và tên, ngày tháng năm sinh của học sinh học tại trường.

Thu thập thông tin cá nhân

Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, trường Sendagaya có thể thu thập thông tin cá nhân có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trang web này trong phạm vi cần thiết. Phạm vi thu thập thông tin cá nhân theo quy định không vượt quá giới hạn cần thiết để đạt được mục đích thu thập và khi thu thập phải tiến hành theo đúng phương thức chính quy do pháp luật quy định.
Khi một cá nhân sử dụng trang web này, nếu không cung cấp danh tính, nhà trường sẽ không thể thu thập được thông tin chính xác ( Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email). Thông qua website này để cung cấp thông tin liên quan đến nhà trường cho các cá nhân sử dụng trang web bằng cách gửi bưu điện hay những dịch vụ gửi tin nhắn. Với mục đích như thế nhà trường mong muốn cá nhân cung cấp địa chỉ mail hoặc số điện thoại liên lạc. Khi không xác nhận được danh tính, cá nhân sử dụng có thể không thể nhận được dịch vụ hay thông tin mà website này cung cấp.

Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được nhà trường chỉ sử dụng với mục đích duy nhất phục vụ cho nghiệp vụ liên quan như nghiên cứu, giáo dục để đạt được mục đích sử dụng. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, nhà trường sẽ công khai và phải nhận được sự đồng ý của mọi người.

Sử dụng chung thông tin cá nhân

Nhà trường sẽ cùng sử dụng thông tin cá nhân với các pháp nhân liên quan. Pháp nhân liên quan bao gồm:

  • Học viện Giáo dục Yoshioka Trường Nhật ngữ Sendagaya
  • Học viện Giáo dục Yoshioka Học viện Nhật ngữ Sendagaya
  • Trường Nhật ngữ trực thuộc Viện nghiên cứu Giáo dục Nhật ngữ Sendagaya
  • Công ty cổ phần SJI (Khóa đào tạo Giáo viên tiếng Nhật)

Đối sách an toàn thông tin cá nhân

Nhà trường cố gắng thực hiện các biện pháp bảo mật để ngăn chặn rò rỉ, mất , giả mạo và truy cập trái phép thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp.

Quản lý thông tin cá nhân

Nhà trường chỉ định nhân viên quản lý thông tin do cá nhân cung cấp một cách bảo mật. Ngoài ra, với mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ, nhà trường có thể ủy thác cho công ty bên ngoài được công nhận xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp. Công ty được ủy thác chỉ được sử dụng thông tin trong phạm vi cần thiết. Trong trường hợp này, trừ khi có trường hợp đặc biệt, nhà trường sẽ sử dụng các phương pháp hợp lý như nghĩa vụ theo hợp đồng để ngăn chặn rò rỉ và cung cấp lại thông tin.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Nhà trường sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba (ngoại trừ nơi ủy thác, liên kết nghiệp vụ) khi chưa nhận được sự đồng ý của cá nhân. Tuy nhiên, trên trang web này, nếu cần cung cấp thông tin cá nhân dựa trên luật pháp hoặc quy định, nhà trường sẽ phán đoán hợp lý và hhoặc nếu tiết lộ được coi là c cho các mục tiêu sau, trường đại học có thể xác định một cách hợp lý và có thể công khai thông tin cá nhân đó cho cơ quan bên ngoài.

  • Dựa theo quy định của pháp luật.
  • Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của con người và khó có nhận được sự đồng ý của mọi người.
  • Trong trường hợp hợp cần phối hợp với tổ chức quốc gia , chính quyền địa phương họ ủy thác, sau khi nhận được sự đồng ý của cá nhân có thê gây cản trở đến thành tích kinh doanh tương ứng.

Trong trường hợp cần thiết khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, nhà trường sẽ thực hiện phòng chống rò rỉ thông tin hay yêu cầu cung cấp lại theo đúng nghĩa vụ trên hợp đồng đối sách an toàn.

Khi có yêu cầu ngưng dịch vụ, công khai thông tin nhân do khách hàng cung cấp nhà trường sẽ đối ứng nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật.